Totaal aantal pageviews

zondag 4 september 2011

Indiening Petitie Aan Stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose


Geachte stadsdeelvoorzitter,
PETITIE KWAKOE FAMILY
De bezoekers van het Kwakoefestival c.q. het Bezoekersbestuur Zomerfestival ZO willen met deze Petitie hun ernstige bezorgdheid uitspreken over het afblazen van het zomerevenement in het stadsdeel Zuidoost gedurende de zomervakantie voor 2011.
Afgezien van hen die het Kwakoegevoel niet hebben en op grond daarvan niet in staat zijn de cultureel historische waarde en betekenis van dit gekleurde festival op zijn juiste culturele merites te kunnen beoordelen, is de meerderheid in deze stad zwaar teleurgesteld in met name de Partij van de arbeid, maar daarnaast zijn Wij als nazaten en symphatisanten van Kwakoe ook zwaar teleurgesteld in hen die in de afgelopen maanden, maar ook nu weer van alles willen roepen en politiek te willen ondernemen om het festival uit handen van de nazaten van Kwakoe te slaan.
Het evenement is ongetwijfeld een daverend succes die grote ogen met dikke eurotekens bij sommigen teweeg brengt, en alhoewel er inderdaad de afgelopen jaren sprake is geweest van organisatorische en financieringsproblemen, zijn het toch de nazaten van Kwakoe geweest die verantwoordelijk zijn voor het huidig product en de succesvolle resultaten welke het Kwakoefestival heeft gemaakt wat het vandaag is.
Het Kwakoefestival trekt bezoekers uit heel Nederland en de rest van de EU, bezoekers uit de Verenigde Staten, Brazilie, Antillen en Suriname. Kwakoe is onmisbaar geworden voor het imago van stadsdeel, stad en land. Het Kwakoefestival is een internationaal multicultureel verbindingsstation. Doordat er geen Kwakoefestival is gehouden dit jaar hebben alle betrokken partijen, stadsdeel, stad, land, bezoekers en bedrijven enorme schade geleden.
Bezoekers van het derde evenement van deze stad willen als nazaten van de slaaf Kwakoe met nadruk stellen en aan de wereld duidelijk maken dat WIJ de wettelijke eigenaren van dit festival zijn, niet het stadsdeel Zuidoost die de regie in handen had genomen, niet de Centrale Stad,  niet de Pvda als politieke partij danwel een andere partij, en ook niet een van de overige culturele groepen in deze stad. Het Kwakoefestival is van de nazaten van Kwakoe.      En WIJ zijn Kwakoe.
Symphatisanten en nazaten van het Kwakoefestival zijn heel content met de politieke geluiden dat de Centrale Stad tot structurele ondersteuning van het evenement moet geraken, eveneens met structurele financiele ondersteuning van het stadsdeel Zuidoost.         Alle betrokken partijen dienen zich financieel in te spannen voor de toekomst van dit multi cultureel sociale cohesie fabriek waarbij de nazaten van Kwakoe eveneens een rol in hebben. De nazaten van Kwakoe hebben het recht en zijn bevoegd het festival in eigen handen te houden welke hun daadwerkelijke participatie en integratie in deze samenleving accentueert.
De nazaten van kwakoe zijn trots op hun Kwakoefestival welke heel hoog staat op de ranglijst van culturele evenementen in deze stad, en alle critici en deskundigen langs de lijn ten spijt blijft het succes van dit evenement een resultaat van de nazaten en de Surinaamse gemeenschap, en niet van de kapers op de Amsterdamse kust die met valse solidariteit de nazaten en de geest van Kwakoe opnieuw in verdrukking wil dompelen.
Symphatisanten en nazaten van Kwakoe doen een dringend beroep op Deelraad en Dagelijks Bestuur, maar ook op alle andere partijen en degenen die ambtshalve met dit festival te maken hebben om de regie en de organisatie van het mooiste en warmste evenement van Nederland en Amsterdam terug te geven aan rechtmatige eigenaren, met name de nazaten van Kwakoe en de Surinaamse gemeenschap, en voldoende politieke fatsoen op te brengen door gepaste afstand te bewaren, teneinde deze gemeenschap  meer ruimte te bieden in haar emancipatie en cultureel historische ontwikkeling in deze stad en in dit land.
Laten WIJ allen vanuit onze verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden in deze stad en stadsdeel er voor zorgen dat het Kwakoefestival volgend jaar terugkomt, en dat Wij samen verder kunnen gaan werken aan de verbindingen van de verschillende etnisch culturele groepen in het stadsdeel Zuidoost en in de stad Amsterdam.
Hoogachtend,
George OlymphOnder begeleiding van jongeren met de Sambura de Petitie aan PH La Rose

De Stadsdeelvoorzitter van Zuidoost gebroederlijk met de indiener
  Hier met leden van het Bezoekersbestuur van het Kwakoe Zomerfestival 
Hieronder de publicatie van het stadsdeel op zijn website van de gemeente
foto: Auke VanderHoek

Petitie aangeboden Zomerfestival

24 augustus 2011
Geen KwakoeZomerfestival in 2011, dan toch zeker wel in 2012! Dat was de belangrijkste boodschap van een delegatie van het Bezoekersbestuur Zomerfestival ZO, die stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose op woensdag 24 augustus een petitie aanbood.
De heer Olymph, woordvoerder van het Bezoekersbestuur, benadrukte in zijn korte toespraak dat het vooral de oorspronkelijke organisatoren en bezoekers de echte eigenaren van het Kwakoe Zomerfestival zijn en dat zij de ruimte moeten krijgen om het festival te organiseren. Hij sprak onder andere de vurige wens uit dat er in 2012 weer een Zomerfestival georganiseerd wordt waar Surinamers, als nazaten van de slaaf Kwakoe, trots op kunnen zijn.
De petitie was ondertekend door 600 mensen. Stadsdeelvoorzitter La Rose nam de petitie aan met de woorden dat ook hij de wens van het Bezoekersbestuur deelt: volgend jaar weer een Zomerfestival in het Bijlmerpark!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hieronder wethouder financien Emile Jaensch van de VVD met George Olymph 


George Olymph heeft net als Paul Stiekema een projectplan geschreven en is nu bezig een samenwerkingsverband met diverse partijen te smeden. Hier ziet u hem met mevr. Renardel de La valette, communnicatie medewerker van het stadsdeel ZO.


Onderonsje met de stadsdeelvoorzitter voorafgaand aan de Petitie-indiening
HIERONDER EEN ARTIKEL VAN DE HEER BEN HULSEBOS PROGRAMMAMAKER BIJ RADIO MART

24 AUGUSTUS 2011

Onder kleurrijke belangstelling overhandigde George Olymph van het bezoekersbestuur Zomerfestival Zuidoost woensdag 24 augustus om 14.00 uur zijn Kwakoe-petitie aan stadsdeel-voorzitter Marcel la Rose. Strekking van de petitie was de afkeuring met betrekking tot de gang van zaken  rond de organisatie 2011.
Nazaten
Ondertussen hadden zo’n 600 mensen de petitie met een handtekening ondersteund en het worden er nog meer, zo beloofde Olymph.  Kern van de boodschap die Olymph had voor de voorzitter van het Dagelijks Bestuur,  was dat het festival een aangelegenheid moest zijn van  de Surinamers, dat het van de nazaten is en moet blijven.  De overheid, stadsdeelbestuur of gemeente, moet er van af blijven en ook de “kapers op de kust” dienen weg te blijven. Voorts had de voorzitter van het bezoekersbestuur, die zelf een projectplan heeft geschreven en zich gaat inschrijven als kandidaat voor de organisatie van 2012, ook geen goed woord over voor de PvdA. George Olymph benadrukte dat juist het Kwakoe-festival zo’n prachtige bijdrage is van de nazaten van Kwakoe aan de gemeenschap, zoals andere etnische groeperingen die ook hebben. Het is belangrijk dat dit zo blijft. De Surinamers kunnen er trots op zijn, Kwakoe staat hoog op de lijst van de Amsterdamse culturele evenementen. Aan de geest ervan moet niet getornd worden.
Onderlinge concurrentie in plaats van samenwerking
Stadsdeelvoorzitter la Rose, die werd geflankeerd door portefeuillehouder Financiën Emile Jaensch, benadrukte hoezeer hij  het niet doorgaan van het festival betreurde, maar dat er uiteindelijk gewoonweg –kennelijk- geen mogelijkheid was om het rond te krijgen. Al jaren konden de organisators van het festival de eindje niet aan elkaar knopen. Het Zomerfestival is een hele grote onderneming geworden, die professioneel gerund moet worden. Het is niet meer zoals in de jaren ’80, toen het nog veel kleinschaliger was. La Rose bestreed dat het stadsdeelbestuur de touwtjes in handen probeerde te krijgen. Het festival wordt toegewezen aan de organisatie die het rond kan krijgen,  het stadsdeel heeft slechts een faciliterende en subsidiërende functie – en wil ook niets anders dan dat. Het is een festival van de samenleving, niet van het bestuur. La Rose constateerde dat er in plaats van samenwerking juist heel veel concurrentie is tussen de partijen die het festival zouden kunnen organiseren.
"Kind van kwakoe"
Onder de aanwezigen, George Olymph werd geflankeerd door in Surinaamse klederdracht gestoken meisjes en jongens, behalve een paar vertegenwoordigers van de media, waren onder andere Lesley Davids, communicatiedeskundige en medewerker van mArt radio die zich ook een voorstander betoonde van een op degelijke leest geschoeide organisatie van onder meer goed opgeleide “nazaten” voor wat betreft 2012. Ook  Lilian Deekman was aanwezig, collega van Riek Karg tijdens het kinderprogramma  Popti Djari op de zaterdagochtend op mArt radio en secretaris van de Troefcall Sport Bond Nederland (TSBN). Tevens trouwe luisteraar naar de programma’s op de lokale omroep en ze toonde zich goed geïnformeerd. Ook aanwezig Patricia Pryor, “kind van Kwakoe” en zelfstandig ondernemer in Zuidoost.
informeel
Na afloop van het formele gedeelte nam stadsdeelvoorzitter La Rose uitgebreid de tijd om met de aanwezigen van gedachten te wisselen, vragen te beantwoorden en zijn zienswijze nog eens te verduidelijken. Hij zei dat hij “veel over zich had heen gekregen”, rekende af met fabeltjes alsof hij alle macht naar zich had toe willen trekken, Paul Stiekema vergunninghouder had willen maken ( “Paul Stiekema heeft een adviserende functie”) en benadrukte  nog eens de rol van de stadsdeelraad die per motie had gevraagd aan het dagelijks bestuur om toch nog eens te onderzoeken of het festival niet alsnog doorgang zou kunnen vinden - maar daar geen extra geld voor wilde uitgeven. Ook betalende toegang was geen serieuze optie, omdat het festival dan een heel ander karakter zou krijgen en er op het gebied van de logistiek problemen zouden komen.
bron, : Ben Hulsebos